فراوانی باران را می شنوم! موفقیت در راه است، پیروزی شما نزدیک است و نعمتهای خدا در کنارتان. حقیقت این است، "هنوز حتی

 ابر کوچکی هم نمی بینم. اما در اعماق جانم می دانم، حادثه خوبی قرار است اتفاق بیفتد!!!"