یک ترانه می تواند لحظه را به آتش بکشد

یک گل می تواند رویایی را زنده کند

یک درخت می تواند سرآغاز یک جنگل باشد

یک پرنده می تواند منادی بهار باشد

یک لبخند می تواند آغازبخش یک دوستی باشد

یک کف زدن روحیه ای را افزایش می دهد

یک ستاره می تواند راهنمای یک کشتی در دریا باشد

یک کلمه می تواند یک هدف را شکل بدهد

یک رای می تواند سرنوشت یک ملت را تغییر دهد

یک پرتو کوچک خورشید اتاقی را روشن می کند

یک شمع تاریکی را دور می کند

یک خنده افسردگی را از بین می برد

یک قدم باید برداشته شود تا سفری آغاز گردد

یک کلمه باید گفته شود تا هر عبادتی شکل بگیرد

یک امید باید وجود داشته باشد تا روحیه ما اافزایش پیدا کند

یک تماس می تواند علاقه شما را نشان دهد

یک آوا می تواند با هوشنمدی بیان شود

یک قلب می تواند دانای حقیقت باشد

یک زندگی می تواند متفاوت باشد

این به شما بستگی دارد

هرگز فراموش نکنید که شما چقدر مهم هستید