ناتانائیل

من شوق را به تو خواهم آموخت..

زندگی باید پر از هیجان باشد..

هستی شور انگیز،ناتانائیل بهتر از آرامش است..

ای اتاق های متروک! ای شگفتیهای رفتن! ای خانواده ها از شما بیزارم!ای کانون های محصور، ای درهای بسته...

ناتانائیل،همه چیز را بنگر و بگذار، و هیچ جا درنگ نکن..