با یاد حضرت دوست"

ظــواهــر ، چه ها که نمیکند امروز... !!!

چقدر مرزهای نگاهها را میتواند جابجا کند، بی آنکه کسی بخواهد فراتر از این ساده انگاری سطحی اندکی در عمق نیز نظر بیافکند بلکه بهره ای باشد از آن.

چقدر و تا کجا و تابه کِی، ما جماعت اسیر مادیات خواهیم بود!!!

همان مادیاتی که پیوسته آماج بی امان تاراجش هستیم، اما بازهم درس عبرت نمی شود برایمان.

در قضاوتهامان در مقابل انسانهای اطرافمان، انسانی فکر نمیکنیم، انسانی تصمیم نمیگیریم، بلکه با ترازوی ظواهرشان آنها را می سنجیم و درنهایت حکم غیابی برایش صادر میکنیم ...

بسیار می بینیم ، افرادی را که وقتی میخواهند باب مراوده را آغاز نمایند، به کلاس ظاهری، پرستیژ اجتماعی، لباس اطلس و دیبا و به میزان گرانبهایی گوشی، ماشین و خانه می سنجند میزان ارزشمندی این ارتباط هدفمند را ... !!!

امــــا هنوزم دلبسته انسانهای ساده ام ، همانها که عطر کاهــگل می دهند و بوی نــاب انسانیت،

و


آنهایی که وقتی به ایشان نظر می افکنی، تصویر زیبای خداوند را در آیینه ثیقلی وجودشان خواهی دید.