مرا دیوانه می پندارند

زیرا روزهایم را با اسکناس هایشان نفروخته ام.

و من آنان را دیوانه می پندارم

زیرا می پندارند می توانند روزهایم را با اسکناس هایشان بخرند.

سرمایه شان را به ما نشان دادند

در حالی که ما دل و ارواح را در برابرشان نهادیم.

و می پندارند که خود میهمان نوازند

و ما میهمانان!