جمله دانایان همین گفته همین          هست دانا ((رحمه للعالمین))


حتی اگر ماهی همدهان خود را بسته نگه دارد، برایش مشکلی ایجاد نمی شود!


39. آنها که گذشته را به خاطر نمی آورند، محکوم به تکرار آن هستند.
40. شخصیت عبارت است از سنگ اولیه و زیر بنایی که با گذاشتن آن می توان احترام را جلب کرد.
41. شما به جایی نمی رسید اگر بخواهید همه کاره باشید.
42. اگر در ابتدای کار به موفقیت دست یافتید، سعی کنید تعجب و حیرت خود را پنهان کنید!
43. هیچ گاه کاری را که قدرت کنترل و توقف آن را ندارید، آغاز نکنید.
44. بیان شما از هر آنچه می پوشید و به تن می کنید، مهم تر است.
45. در بالا اتاق های بسیاری وجود دارد، اما اتاقی برای نشستن نیست.
46. اگر شما قصد جمع آوری عسل دارید، آسیبی به کندو نرسانید.
47. گاهی اوقات مبارزه برای اصول، راحت تر از بر وفق مراد زندگی کردن است.
48. یکی از این روزها، فایده ای ندارد، همین امروز روز شروع کار بزرگ است.