شما به ندرت در کاری موفق می شوید مگر آنکه، کار را با علاقه و به عنوان تفریح و سرگرمی انجام دهید.


 
27. من زمان را از بین بردم، اکنون زمان مرا از بین می برد.
28. تجربه چیزی است که آن را به سادگی و رایگان به شما نمی دهند.
29. توانایی سخن گفتن میان بری به سوی افتخار است.
30. اگر تحمل حرارت و گرما را ندارید از آشپزخانه بیرون بروید.
31. تمرین و پشتکار انسان را استاد می کند.
32. مطالعه بدون تفکر مانند خوردن بدون هضم شدن است.
33. ایده ها مانند زمان برای کسی نمی ایستد.
34. مشکل ما جهل نیست بلکه تنبلی است.
35. زمانی که شما از درست بودن کارتان مطمئن هستید، در هر چه بهتر اجرا کردن آن کوشا باشید.
36. اگر شما در حال یادگیری هستید، پس درست حرکت می کنید!
37. خودتان را طوری آماده کنید تا برای چیزهایی که دوست دارید هم وقت داشته باشید.
38. روش و نگرش ما آینه ذهن و اندیشه ماست، آنها فکر را منعکس می کنند.