به نام خداوند جان و خرد           کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای          خداوند روزی ده رهنمای


دانش شخص آغاز اصلاح شخص است.
 
1. فکر کنید... باید راه بهتری وجود داشته باشد!
2. اقدام کنید.
3. آن را دنبال کنید.
4. آینده، الآن است.
5. جرات داشته باشید، کمی ریسک هم لازمه زندگی است.
6. ذهن خود را 6 تا 9 درصد خالی نگه دارید!
7. نگرش مثبت نتیجه بخش است.
8. فکر کردن کار آسانی نیست.
9. مشکلات را می توان تنها راه حل هایی برای تغییر دانست.
10. بیشتر مشکلات را باید در نبود تدبیر و اندیشه جستجو کرد.
11. از طریق گوش دادن یاد بگیرید و با اندیشیدن درک کنید.
12. در تنظیم اولویت ها شهامت داشته باشید.
13. زندگی را راحت بگیرید!