فرادانش دانشی است که در مورد محدوده خاصی از دانش ها روشنگری می کند. فرادانش مشخص می کند که زمینه کاربرد هر دانش چیست؟ در کجاست و چگونه باید به کار رود و چه شرایط محیطی را در بر دارد؟

فرادانش یا دانش بر دانش، دانشی است که چیزهای پیرامون یک دانش را مشخص می کند و ابعاد آن را روشن می کند.

نکته ای که از پیشرفت و توسعه موضوعات علمی استنباط می شود آن است که کسی که در یک زمینه و موضوع خاص به فعالیت می پردازد، آنقدر باید حجم زیادی از دانش را در خود موضوع و محدوده پیرامونی آن بداند که دیگر جایی برای مباحث عمومی غیرضروری باقی نمی ماند. به عبارت دیگر این استدلال که امروز هم بسیار به آن استناد می گردد که فراگیر باید با علوم پایه آشنا شود تا عمق و درک وی از موضوع بیشتر گردد، استدلال بی معنایی تلقی می شود. زیرا آنقدر علوم و موضوعات هست که به او کمک کند تا عمق درک وی از موضوع را زیادتر کند که جایی برای موضوعاتی که ممکن است روزی به درد بخورد باقی نمی گذارد.