از کاوش دست نخواهیم کشید و در انتهای کاوش هایمان بدان جا می رسیم که آغاز کرده ایم و آن نقطه را از نو می شناسیم.                                                                                                     تی. اس. الیوت

هنگامی که وارد عصر پیچیدگی شویم، در زمینه ظهور و تدوین آرایش جدیدی از اطلاعات لازم است. آرایشی مطابق با نیازها و خواسته های جهان کنونی